O leasingu

Šta je leasing?

Izraz “leasing”(lizing) potiče od engleske imenice “lease” što u prevodu znači zakup. Lizing je alternativan način finansiranja gdje je potrebno istaknuti korišćenje objekta lizinga, a ne posjedovanje (use but not posses), tj. filozofija lizinga proizilazi iz ideje o profitabilnom korišćenju nekog investicionog dobra uz fleksibilan način plaćanja koji omogućava investiciju bez vezivanja osnovnog kapitala, uspješno poslovanje i najveću iskorišćenost sredstava.

Lizing je trostrani odnos u kojem učestvuju:

 • proizvođač opreme ili dobavljač predmeta lizinga
 • primalac lizinga
 • lizing društvo (davalac lizinga)

 

Dva su osnovna tipa lizinga - finansijski i operativni. Obje vrste imaju svoje specifičnosti i pokrivaju sve potrebe primaoca lizinga.

Prednosti lizinga:

 • mogućnost upravljanja vlastitim finansijskim rezultatom
 • prilagođavanje mjesečne finansijske obaveze mogućnostima i potrebama
 • pogodnosti u osiguranju, akcijske cijene i troškovi koji se mogu dugoročno izračunati, odnosno projektovati
 • kratak rok od podnošenja zahtjeva za lizing do odobrenja

Rečnik leasinga

je pravni posao u kojem Primalac lizinga u razdoblju korišćenja Predmeta lizinga plaća Davaocu lizinga određenu naknadu/ratu, koja ne mora uzimati u obzir cjelokupnu vrijednost Predmeta lizinga. Primalac lizinga koristi Predmet na ugovoreni rok/trajanje, nakon čega ga vraća u prihvatljivom/dobrom stanju Davaocu lizinga.
je pravni posao u kojem Primalac lizinga u razdoblju korišćenja predmeta lizinga plaća Davaocu lizinga naknadu koja uzima u obzir cjelokupnu vrijednost Predmeta lizinga, snosi troškove amortizacije tog Predmeta lizinga i opcijom kupovine može steći pravo vlasništva nad tim Predmetom lizinga po određenoj otkupnoj cijeni, a rizici i koristi povezani s vlasništvom na Predmetu lizinga većim dijelom prenose se na Primaoca lizinga.
društvo koje Predmet lizinga daje na lizing Primaocu leasinga (S-Leasing d.o.o., PIB: 02440768, PDV: 30/31-04545-1)
fizičko ili pravno lice koje s Davaocem lizinga sklapa Ugovor o lizingu.
je lice koje Davaocu lizinga za cijelu obavezu Primaoca lizinga, kao glavnog dužnika, odgovara solidarno s Primaocem lizinga, na isti način i pod istim uslovima kao i sam Primalac lizinga.
predstavlja određeni iznos novca koji je Primalac lizinga dužan dati Davaocu lizinga kao beskamatno osiguranje za uredno i pravovremeno ispunjenje svih dospjelih i budućih obaveza Primaoca lizinga prema Davaocu lizinga iz Ugovora ili u vezi s Ugovorom.
predstavlja nepovratni, unaprijed plaćeni dio ukupnog iznosa rata za period trajanja Ugovora koji Primalac lizinga plaća Davaocu lizinga odmah po potpisu Ugovora. U slučajevima isteka i/ili raskida Ugovora iz bilo kojeg razloga, akontacija se Primaocu lizinga ne vraća i smatra se upotrijebljenim dijelom ukupnog iznosa naknada.
je novčani iznos kojim Primalac lizinga sudjeluje prilikom sklapanja Ugovora, a koji umanjuje osnovicu za izračun ostalih lizing naknada i ne vraća se Primaocu lizinga u slučaju raskida Ugovora već je dio ukupne naknade za lizing, a isto dospijeva na naplatu prije početka trajanja lizinga, prije dospijeća prve lizing rate, a najkasnije na dan potpisivanja Ugovora
je svaka pokretna stvar ili nepokretna stvar, odnosno vozilo, mašina, brod i dr. koja predstavlja predmet ugovora, a koju je Primalac lizinga sam odabrao kod Isporučioca. Pokretna stvar smatra se predmetom lizinga i ako postane pripadak ili se pripoji nepokretnoj stvari.
Ugovor počinje teći stavljanjem Predmeta lizinga na raspolaganje, odnosno prvi dan u mjesecu koji slijedi mjesecu kada je preuzet Predmet lizinga od strane Primaoca lizinga u skladu sa Ugovorom, osim ako nije drugačije ugovoreno u Posebnim odredbama.
je pravno ili fizičko lice koje s Davaocem lizinga sklapa ugovor na osnovu kojeg Davalac lizinga stiče pravo vlasništva na Predmetu lizinga, osim ako Isporučilac Predmeta lizinga i Davalac lizinga nisu isto lice. Koristi se jednina, a može ih biti i više.
je vremensko razdoblje na koje je sklopljen Ugovor, a koje je naznačeno u Posebnim odredbama uvećano za razdoblje od Dana sklapanja Ugovora do Dana početka trajanja lizinga. Izričito se isključuje bilo kakvo prećutno produženje trajanja Ugovora
je ugovoreni novčani iznos, koji se Zakupoprimac obavezuje plaćati Zakupodavcu u ugovorom određenim vremenskim razmacima.
je ugovoreni novčani iznos koji se Primalac lizinga obavezuje plaćati Davaocu lizinga u određenim vremenskim razmacima.
je posljednji dio naknade za lizing čijom isplatom Primalac lizinga stiče pravo vlasništva Predmeta lizinga
je mjesto sjedišta/prebivališta Primaoca lizinga odnosno mjesto na čijem području je Predmet lizinga registrovan. Isto se ne smije mijenjati bez pisane saglasnosti Davaoca lizinga, ali ukoliko je Predmet lizinga motorno vozilo, plovilo ili letilica, Primalac lizinga se može u okviru uobičajenog korišćenja udaljiti iz Matičnog mjesta.

Operativni leasing

Operativni lizing – Koristi, ne posjeduj!

Operativni lizing omogućava korišćenje predmeta lizinga i njegovu zamjenu za novi po isteku ugovora. Davalac lizinga je pravni i ekonomski vlasnik predmeta lizinga.

Lizing je trostrani odnos u kojem učestvuju:

 • ugovor se zaključuje na period do 60 mjeseci
 • PDV se plaća mjesečno uz lizing ratu/naknadu
 • nakon potpisivanja ugovora, Primalac lizinga uplaćuje ugovorenu akontaciju/depozit i trošak obrade ugovora
 • troškove prve registracije i polise osiguranja može finansirati Davalac lizinga i uključiti ih u mjesečnu ratu
 • namijenjen je pravnim i fizičkim licima, posebno onima koji u sistemu PDV-a ostvaruju pravo na povrat pretporeza
 • ugovor o Operativnom lizingu ne predviđa otkup
 • moguće je finansiranje uz ugovaranje ostatka vrijednosti

Finansijski leasing

Finansijski leasing omogućava da nakon isteka ugovora postanete vlasnik predmeta leasinga. Davalac leasinga je pravni vlasnik predmeta leasinga, a ekonomski vlasnik je primalac leasinga.

 • ugovor se zaključuje na razdoblje do 60 mjeseci
 • PDV se plaća u cjelokupnom iznosu prije početka otplate
 • primalac leasinga evidentira i obračunava amortizaciju i kamatu kao troškove poslovanja
 • nakon potpisivanja ugovora, primalac leasinga uplaćuje ugovoreno učešće, trošak obrade ugovora i ukupan PDV
 • namijenjen je posebno onima koji u sistemu PDV-a ostvaruju pravo na povrat pretporeza
 • pogodan je za primaoce leasinga koji mogu ostvariti pravo na povrat kapitalnih ulaganja
 • primalac leasinga uplatom posljednje leasing rate i otkupne vrijednosti postaje vlasnik predmeta leasing

Sale and lease back - prodaja i primanje u leasing

Kod ovog oblika finansiranja primalac leasinga prodaje leasing društvu predmet iz dugotrajne imovine u svom vlasništvu, da bi neposredno nakon toga leasing društvo (davalac leasinga) s istom strankom sklopilo ugovor o leasingu za pomenuti predmet.

Putem sale and lease back ugovora najčešće se finansiraju mašine i oprema.

Sale and lease back ugovori omogućavaju pretvaranje dugotrajne imovine u gotovi novac na žiro računu primaoca leasinga.

Najčešća pitanja

Do sada se nijeste susretali sa leasing uslugom? Pročitajte najčešće postavljana pitanja i odgovore, možda će razjasniti neke od Vaših nedoumica. Ukoliko su Vam potrebne detaljnije informacije, upućujemo vas da se obratite našim ljubaznim i stručnim zaposlenima u poslovnici S-Leasinga. Takođe, možete nas kontaktirati putem našeg e-maila office@s-leasing.co.me

Zašto se ne ispostavlja račun za depozit u Operativnom lizingu?

Depozit po svom karakteru, što proizilazi i iz naziva, predstavlja novčani iznos koji služi kao osiguranje za uredno i pravodobno ispunjenje svih novčanih obaveza Primaoca lizinga, kao i obaveze povraćaja Predmeta lizinga u ispravnom stanju. Uplata depozita stoga nije avans za isporuku robe ili usluga (prema Zakonu o PDV-u), već se ona po isteku ugovora o lizingu vraća Primaocu lizinga, nakon povraćaja predmeta lizinga. Primalac lizinga depozit knjiži kao dugotrajno potraživanje.

Šta je akontacija kod Operativnog lizinga?

Akontacija predstavlja unaprijed plaćeni dio ukupne naknade za lizing koja se razgraničava tokom perioda finansiranja u proporcionalnom iznosu te se o dospijeću svake lizing naknade/rate dio akontacije evidentira kao trošak kod Primaoca lizinga.

Kada se plaćanje naknade/rate smatra pravovremeno izvršenim?

U skladu sa Opštim uslovima uz ugovore o Finansijskom lizingu/Operativnom lizingu, lizing rate/naknade dospijevaju prvog radnog dana u mjesecu. Lizing rata/naknada izražena je u ugovorenoj valuti. Plaćanje lizing rate/naknade smatra se pravovremeno izvršenom ukoliko je izvršeno najkasnije do 8. (osmog) dana u tekućem mjesecu. U ovome periodu ne obračunavaju se zatezne kamate.